ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA
UNIÓ D’ANTICS ESCOLANS DE MONTSERRAT
CELEBRADA EL DIA 6 DE DESEMBRE DE 2019
A LA SALA DE SANT MAUR DEL MONESTIR DE MONTSERRAT

 
Assistents: S’inicia la sessió a les 12:00h amb la presència dels associats, d’acord amb el full d’assistència que es signa i que consta com a Annex 1 d’aquesta acta.

 

1. SALUTACIÓ I BENVINGUDA

El president, el Pare Sergi d’Assís, dona la benvinguda a tots els presents a l’assemblea, tot agraint-los l’assistència.
També informa que atès que el secretari de l’entitat (Ramon Bacardit) no ha pogut assistir a l’assemblea per motius professionals, assumeix la secretaria de forma accidental l’Albert Plana.

 

2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA DE 6 DE DESEMBRE DE 2018

El secretari accidental llegeix l’acta de l’assemblea de l’entitat celebrada el dia 6 de desembre de 2018. L’acta és aprovada per unanimitat.

 

3. ACTIVITATS REALITZADES

El president exposa que com que s’acaba l’etapa de l’actual junta no farà un resum de les activitats del 2019 sinó que farà un resum de les activitats realitzades durant els anys de mandat de l’actual junta:

1. S’han activat les xarxes socials de la UEM i s’ha creat el sistema de newsletter per poder fer arribar informacions a tothom de forma més àgil.
2. S’ha engegat el Projecte «La nostra memòria», liderat per Josep M. Coll, que ja ha estat presentat a l’Assemblea en diverses ocasions.
3. S’han promogut noves trobades d’antics escolans, en diferentsformats:
          – 25 anys d’entrada: trobada a Montserrat d’un dia.
          – 50 anys d’entrada: se’ls convida a pujar per la festa del Bisbetó.
          – Trobades a Can Martorell amb promocions a partir de l’any 70. Es fan trobades de 5 promocions juntes. No puja tothom, més aviat pocs,però els  que venen queden molt contents.
Totes aquestes trobades han anat bé també per aprofitar per actualitzar molts contactes,…
4. Carnet UEM: Ja està en marxa i funcionant, amb els descomptes i funcionament que s’han explicat a través de newsletter ibutlletí.
5. Concert homenatge a Pare Ireneu. Va ser un èxit en tots els sentits.
6. Continuïtat trobades dels més grans. S’han unit els dos grups perquè fossin més gent.
7. Trobades dels més joves, que també funcionen molt.
8. Disc antologies d’obres d’orgue d’antics escolans, gravat per Vicenç Prunés.
9. Contractació d’una persona amb dedicació d’unes hores setmanals dedicades a treballar per la UEM. Gràcies a aquesta dedicació més «professional» s’ha pogut fer molta feina.

A banda d’aquest resum, el president mostra el seu agraïment a tots els membres de la Junta actual, la qual ha funcionat amb un clima humanament molt sa i ben relacionat que ha facilitat molt el poder fer feina,… cadascú amb el seu grau d’implicació.

 

4. INFORME ECONÒMIC I APROVACIÓ DE L’ESTAT DE COMPTES DEL 2019 I PRESSUPOST del 2020

El secretari accidental exposa que hi ha un petit error a la convocatòria. Especifica que en aquest punt es tracta l’estat de comptes d’aquest exercici i el pressupost del següent (a la convocatòria sembla que sigui tot del 2020).
El tresorer inicia l’exposició fent un resum de l’evolució econòmica de l’entitat durant els quatre anys de mandat de la junta.
Els ingressos per quotes dels socis s’han estabilitzat en uns 9.100€. Gràcies també al superàvit del concert del Pare Ireneu hi ha actualment al compte uns 24.000€.
A continuació s’exposa el tancament de comptes corresponent a l’any 2019, l’estat de tresoreria actual i el pressupost per l’any 2020.
Els resums econòmics exposats pel tresorer són els que consten a l’Annex 2 – Resum econòmic.
El Josep Maria Prat exposa que hi ha una caixa rural de Guissona que per despeses financeres de rebuts d’entitats cobra 0 comissions i que potser seria interessant passar les quotes per allà per estalviar-se aquestes despeses financeres, que aquest any han suposat una despesa de 1033,62€.
El tresorer informa que realitzarà gestions amb les entitats bancàries actuals per solucionar aquest extrem i que en cas que no es trobi solució es buscaran entitats bancàries alternatives.
L’estat de comptes del 2019 i el pressupost del 2020 s’aproven per unanimitat.

 

5. ACTIVITATS I PROJECTES 2020

Es proposa posposar aquest punt fins després de l’elecció de la nova junta, atès que sembla més lògic i coherent que sigui aquesta qui exposi les activitats i projectes que pretén promoure per al 2020.
S’aprova la posposició per unanimitat.

 

6. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I VOTACIONS PER L’ELECCIÓ DE LA NOVA JUNTA

Es presenta una única candidatura, formada per:
President: Xavier Biarnés (promoció 1979)
Vice-President: Marc Tost (promoció 1988)
Tresorer: Joan Bartra (promoció 1980)
Secretari: Albert Plana (promoció 1997)
Vocals: Pep Sentmartí (promoció 1970), Francesc Garrigosa (promoció 1973), Xavier Jorba (promoció 1973), Ramon Bacardit (promoció 1984), Sergi d’Assís Gelpí (promoció 1985), David Santamaria (promoció 1992), Martí Buil (promoció 1999), Guifré Canadell (promoció 1999), Pere Joan Cortès (promoció 2001)
Sotmesa a votació, aquesta candidatura s’elegeix com a nova Junta de l’entitat per unanimitat.

 

7. CESSIÓ DE LA PARAULA A LA NOVA JUNTA QUE S’ELEGEIXI

Se cedeix la paraula al president entrant, en nom de la nova junta, qui agraeix la feina feta per la
junta sortida i exposa que en general es vol continuar en la línia de la junta sortint i aprofitar i potenciar els projectes que ja s’estaven estudiant, a banda de mantenir els que ja s’estan realitzant.

 

5.bis ACTIVITATS I PROJECTES 2020

Una vegada elegida la nova junta, tal com s’havia acordat en la mateixa sessió, es reprèn aquest punt de l’ordre del dia amb l’exposició, per part de la nova Junta, de les activitats i projectes previstos per al 2020:
El Pare Sergi d’Assís, com a president sortint i vocal de la nova junta exposa les idees que té la junta de cara al proper exercici:
1. Seguir projectes engegats («La nostra memòria», trobades, xarxes socials, etc.).
2. Seguir actualitzant contactes d’antics escolans per poder crear una bona base de dades. Els últims anys se n’han aconseguit però encara en queden molts. Cal tenir els contactes de la gent per després poder fer xarxa i posar-los en contacte,…
3. Borsa de músics (exposa el Martí Buil). Per tal de donar una mica de continuïtat, a nivell musical, quan un surt de l’escolania, es voldria crear una borsa per posar en contacte antics escolans per cedir instruments, classes,… Aquesta idea també es podria estendre a la resta d’àmbits professionals per tal que els membres de la UEM puguin col·laborar i/o prestar assistència a altres membres.
El Josep Maria Prat exposa que antigament els butlletins s’enviaven a algú d’una zona i aquest els repartia per la resta d’antics escolans de la zona i així sempre mantenien contacte, feien xarxa,…
L’Oriol Civil creu que cal buscar mecanismes també per localitzar als antics escolans més grans.
El Josep M. Coll exposa que en el projecte de la nostra memòria també s’aprofita per recollir dades i actualment es disposa d’un servidor on es començaran a recollir dades referents a edats, professions,….
La nova junta emfatitza que el nou projecte de «borsa» i de creació de xarxa és paral·lel a l’activitat de buscar i seguir la pista als antics escolans dels quals es desconeguin les dades i que això evidentment se seguirà fent.

 

8. PRECS I PREGUNTES

El Jordi Serra planteja la possibilitat de lligar alguna activitat musical amb el dia de l’assemblea (participació a salve, o a vespres, ) per tenir un «ganxo» i així mirar d’augmentar l’assistència de membres a l’Assemblea.
El Pare Sergi d’Assís diu que potser sí que cal trobar un «ganxo» però que implicar l’escolania el dia de sant Nicolau logísticament pot ser molt complicat.
El Joan Sebastià exposa que encara que siguem pocs, és bona notícia que es vagi incorporant jovent a l’assembla i a la junta. També exposa que se sent molt orgullós quan veu al Butlletí els èxits musicals dels antics escolans.

—————————————————————————————————————————————————————

Quan són les 13:00h, el President tanca la sessió agraint a tots els presents la seva participació.